Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

Kvalitní finanční plán ověří smysluplnost podnikatelské strategie

Strategický finanční plán vychází z požadovaných hodnot klíčových ukazatelů návratnosti a schválené podnikatelské strategie. Zohledňuje požadavky akcionářů, možnosti a limity trhu, výrobních kapacit a dalších zdrojů. Strategický finanční plán odráží primárně dopad realizace vytýčených strategických cílů do ekonomických výsledků společnosti. Finanční plán se tím stává finančním vyjádřením strategie.

 

Smyslem strategického plánu je ověřit, zda je reálné dlouhodobě dosahovat očekávané výkonnosti společnosti. Strategický finanční plán se obvykle zpracovává, vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu plánu, v nízkém detailu členění.

 

Tvorba strategického finančního plánu je nedílnou součástí přípravy anebo aktualizace podnikatelské strategie. Při této činnosti také dochází k identifikaci hlavních podnikatelských rizik.

 

Strategický finanční plán je založen na finančních předpokladech vývoje trhů, kurzů, inflace, úrokových sazeb, mezd a dalších vlivů vyjádřených financemi. Oproti tomu, roční plán detailněji rozpracovává strategický plán a podnikatelskou strategii a to o nefinanční ukazatele s vyššími nároky na detail. Roční plán podniku finančně vyjadřuje schopnost podniku dosahovat vytýčených strategických cílů.

 

Strategický a roční finanční plán jsou základními nástroji nejen pro finanční řízení podniku. Plány pomáhají ověřovat podnikatelské hypotézy, modelovat možné situace a reakce na ně. Plány jsou významným pomocníkem pro hledání rezerv a zvyšování efektivity na všech stupních řízení.

 

Sestavení finančního plánu z mnoha dílčích věcných plánů, které jsou obvykle v nefinančních ukazatelích, není vůbec triviální záležitostí. Kvalitu a smysluplnost finančního plánu ovlivňuje kvalita a zejména detail podkladů. Kvalita, požadavek na detail a tím i množství podkladů, zvyšuje pracnost při sestavování plánu. Běžně, pro zjednodušení tvorby plánu, jsou některé dílčí činnosti sloučeny, části plánu jsou odhadnuty na základě historie a část podkladů není vůbec zpracována. Tyto operace jsou tím častější, čím je potřeba zkrácení času při přípravě nového plánu, nebo nové verze plánu akutnější.

 

Mnoho firem se snaží uřídit plánovací proces pomocí tabulkového procesoru. Neustálé přeposílání souborů, jejich evidence, verzování, slučování a přepisování jsou černou můrou nejednoho kontrolera.

 

Právě tlak na rychlost vypracování a tím zjednodušování plánu, společně s nedokonalým nástrojem v podobě tabulkového procesoru, může vést k nepřesnostem až s fatálním dopadem na podnikání.

 

Řešením mohou být pokročilé nástroje a řešení pro tvorbu plánu. Tyto nástroje obvykle umožňují zapojení mnoha přispívatelů do plánovacího procesu, přičemž každý přispívatel má rozhraní pro zadání plánu, kterému rozumí. Obchodník zadává plánovaný prodej v měrných jednotkách a prodejní ceně po produktech a zákaznících, plán oprav je v hodinách práce a pod. Následně jsou tyto nefinanční plánovací ukazatele automaticky převedeny na finanční hodnoty a přiřazeny na správný účet a středisko.

 

Řízení procesu tvorby plánu pomocí těchto nástrojů je nesrovnatelně efektivnější v porovnání s evidencí a schvalování mnoha samostatných souborů. Moderní plánovací nástroje umožňují evidovat stav, ve kterém se každý přispívatel plánu nachází, umožňuje jednoduché schvalování, připomínkování, nebo zamítnutí pomocí nástrojů workflow. Možnost zadávat poznámky k jednotlivým plánům, řádkům plánů, nebo dokonce k jednotlivým hodnotám plánu umožňuje sdílet a uchovávat myšlenky a záměry, na základě kterých plán vzniká.

 

Snadné vytvoření nové verze plánu musí být pro podporu plánovacího procesu samozřejmostí. Nová verze plánu slouží pro zpřesnění plánu, pro ověření podnikatelské hypotézy, pro naplánování scénářů vývoje, nebo jen pro jeho testování. Nová verze plánu může vzniknout jako samostatný plán, kopií jiného plánu, nebo dokonce sloučením různých částí jiných plánů a skutečnosti. Poslední možnost se využívá pro sestavení forecastů. Tyto prezentují v průběhu sledovaného období uplynulou skutečnost v kombinaci s upraveným plánem.

 

Úprava plánu na jakékoliv úrovni nesmí vést k nekonzistentnosti plánu. Standardní plánovací postup slučování dílčích plánů zespoda nahoru je rozšířen o možnost rozpouštění hodnot shora dolů. Toto rozpouštění se řídí pravidly, která zabezpečí co nejvěrnější hodnotu plánu na nejnižších úrovních při modifikaci plánu „shora“. Obvykle jsou uplatněny postupy pro rovnoměrné a poměrové rozpuštění. Přičemž poměrové rozpuštění se může řídit původní zadanou hodnotou (úkon typu: sniž všechny hodnoty plánu v nižší úrovni o 10%), skutečností v historii (vytvoř plán podřízených úrovní podle hodnot v předchozím roce a navyš o 3%) nebo jiným ukazatelem (náklady na cestovní výlohy budou celkem 1 milion a na nižší úrovně budou rozpuštěny podle počtu zaměstnanců).

 

Moderní Business Intelligence

 

Řešení Business Intelligence dnes již neslouží jen pro prezentaci ukazatelů podle nespočetného množství dimenzí. Řešení Business Intelligence se v moderním pojetí stává celopodnikovým nástrojem plně integrovaným do procesů společnosti. Řešení poskytuje informace v podobě a v době, kdy jsou potřebné a zároveň předpřipravuje možnosti pro další reakci. Nedílnou součástí takovéhoto řešení jsou nástroje pro tvorbu plánů, nástroje pro testování a ověřování podnikatelských hypotéz. Nástroje umožňují sdílet informace v podobě komentářů a poznámek k hodnotám v reportu. V moderním pojetí tyto nástroje Business Intelligence pomáhají interaktivně vyhledávat ohrožení anebo příležitosti zejména tam, kde je velké množství informací a jejich manuální vyhodnocování je velice časově náročné.

 

Manažerské přehledy v podobě manažerských pultů s množstvím KPI (Key Performance Indicators) jejichž stav je přehledně graficky vyjádřen již nestačí. Manažerský pult je rozšířen o informace, hledající příčinu odchylek od normálu. Klíčové ukazatele se mění podle důležitosti a uživatel má plnou kontrolu nad vzhledem svého manažerského rozhraní.

 

Na trhu se objevuje nespočet řešení pro podporu Business Intelligence s komplexní podporou tvorby podnikového plánu. Opustíme-li řešení založené jen na tabulkovém procesoru, jehož hlavní výhodou je flexibilita a jednoduchost ovládání, můžeme šáhnout po rozsáhlých řešeních technologických gigantů. Tato řešení jsou velice dobře propracována, nabízejí sofistikované funkce a mají zapracovány procesní znalosti pro tvorbu a vyhodnocování plánu.  Tato řešení sebou nesou úskalí v náročnosti implementace a ceně licencí. Náklady na uživatele nutí zákazníka snižovat počet uživatelů a tím snižuje i relevantnost celého plánu. Můžeme dojít až k řešení, které využívá jen hrstka vedoucích pracovníků, kteří by na konec byli efektivnější při sestavování plánu v Excelu.

 

Řešením může být kompromisní cesta založená na tabulkovém procesoru Excel, který pro ukládání a sdílení dat využívá standardní funkce SQL databáze. Takovéto řešení umožní vytvářet plánovací formuláře v tabulkovém procesoru Excel. To dává uživatelům svobodu práce, na jakou jsou zvyklí, při tom ale veškerá data jsou uchována v databázi, kde probíhá jejich zpracování. Jakkoliv náročné kalkulace, přepočty a transformace plánů, zpravidla velmi pracně řešené v Excelu, jsou pro databázi snadným úkonem. Takovéto řešení je dostupné širokému plénu uživatelů, kteří mohou poskytovat detailní podklady pro vytváření konzistentního plánu.

 

 

Navrhnout řešení Business Intelligence, které bude mít přidanou hodnotu pro podnikání, není triviální záležitostí. Kloubí se zde požadavky na technologické znalosti, znalosti projektového řízení a zejména znalosti podnikatelského prostředí, ve kterém se zákazník pohybuje. Tyto znalosti se vyžadují od realizačního týmu dodavatele řešení. Obyčejně znalosti o podnikání pak dodává zástupce zákazníka. Takto sestavený tým dobře navrhne řešení pokrývající definované potřeby uživatelů. Nicméně řešení, které nepřináší žádné další přínosy v podnikání zákazníka, je řešení bez přidané hodnoty.

 

Cestou, jak zvýšit tuto přidanou hodnotu je využití znalostí z jiných projektů a znalosti z oboru podnikání zákazníka ve spojení s technologickými možnostmi řešení. Takto sestavený tým na straně dodavatele může pomoci nastavit procesy pro definování podnikového plánu, jeho dosahování i vyhodnocování a tím přispět ke zvýšení hodnoty zákazníkova podnikání.

 

Martin Dybal

Uniwise s.r.o.

 Zaujal Vás článek?
Registrujte se pro přednostní získání další článků.
 

    Jméno:
    Příjmení:
*  Email:
 
Bezpečná registrace s možností odhlásit odběr.

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon