Online plánování zdarma, jak vytvořit a splnit podnikový plán naleznete zde.
uniwise logo Řízeně plánovat Plánovaně řídit

 

u!MIS - Finanční analýzy

Finanční analýzy tvoří základní modul řešení manažerského informačního systému u!MIS, který uspokojí potřeby v oblasti reportingu, controllingu a finančního řízení.
u!MIS Finanční analýzyManažerské pohledy poskytují integrovaná, správná a včasná data pro řízení firmy, a to nejen v agregované podobě, ale i detailně s možností multidimenzionálních analýz a pohledů.
Připravené finanční analýzy umožní hodnotit kondici podnikání bez potřeby pokročilých znalostí.

Unikátní vlastnosti řešení:
• Předdefinovaná sada reportů a analýz připravená pro komplexní pohled i detailní rozbor hospodaření podniku.
• Možnost definice vlastních výkazů nebo analýz na uživatelské úrovni.
u!MIS Finanční analýzy• Analýza standardních finančních výkazů (Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Výkazu peněžních toků) i složitých finančních ukazatelů až do úrovně jednotlivých syntetických a analytických účtů, ze kterých jsou sestaveny.
• Multidimenzionální analýza finančních výkazů a reportů s možnosti „rozkliknout“ jednotlivé ukazatele na produkty, střediska a další.
• Široký výběr finančních ukazatelů potřebných pro kvalifikované řízení podniku, včetně ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, WACC – vážená průměrná cena kapitálu, EVA – ekonomická přidaná hodnota, bonity, bankrotní modely atd.
• Sledování tvorby a rozdělování důchodu podniku od vytvoření přidané hodnoty, přes hrubý provozní přebytek a hrubou úsporu až ke zjištění potřeby vnějšího financování.
• Flexibilita a rozšiřitelnost – volnost práce v prostředí tabulkového procesoru Excel, integrace dalších datových zdrojů např. z obchodních, plánovacích a dalších systémů.

Obsah edice Standard

Manažerské pohledy

poskytují základní náhled na stavy hlavních ukazatelů. Umožní v jednom pohledu porovnat více výkonnostních ukazatelů. Grafické indikátory stavu ukazatele předurčují směr dalšího rozboru.

Standardní výkazy
s možnosti rozpadu na analytický účet a hodnocení vývoje v čase dávají informace o dopadu změny do výsledku podnikání. Hodnocení jednotlivých položek výkazů z pohledu přispívatelů (zakázky, produkty, zákazníci, střediska, …)

Horizontální a vertikální analýzy
Předdefinované pohledy umožňují sledování a hodnocení změny ukazatelů v čase. Hospodaření jednotlivých středisek, celkový profit produktů, nebo zákazníků umožňuje hodnotit vertikální analýza.

Obsah edice Advanced

Tato edice je určena jak pro manažery s jen základní finanční znalosti, tak i pro finanční odborníky a ekonomy.
Definované sady pohledů a analýz umožní komplexní náhled na výkonnost podniku. Soubor ukazatelů, definice mezních hodnot a slovní vyjádření je přehledné a srozumitelné pro každého manažera.

Analýzy absolutních ukazatelů (stavových a tokových)
• Analýza trendů (horizontální analýza)
• Procentní rozbor (vertikální analýza)u!MIS Finanční analýzy

Analýza rozdílových ukazatelů
• Analýza rozvahových rozdílových ukazatelů

Analýza poměrových ukazatelů
• Ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a tržní hodnoty
• Provozní (výrobní) ukazatelé
• Ukazatelé na bázi finančních fondů a cash flow

Bonitní a bankrotní modelyu!MIS Finanční analýzy
• Quick test - Rychlý test
• Index bonity
• Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)
• Taflerův bankrotní model
• Economic Value Added - EVA Ekonomická přidaná hodnota
 

Naše služby a produkty jako prostředek vašeho úspěchu

link new picture

Konzultace

Definice postupů a pravidel pro vytváření a hodnocení plnění plánů.
více ›
link new picture

UNIWISE planing

Řízená tvorba plánů v týmu napříč všemi stupni řízení.
více ›
attachment box top

Materiály ke stažení

attachment picture

Uniwise Planning

Řešení Uniwise Planning pro podporu procesu plánování.


attachment picture

Uniwise Holding

Řešení pro holdingy a společnosti s rozsáhlou organizační strukturou.facebook icon linkedin icon